วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับ

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น

- เรียนรู้ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ท การรับส่งอีเมล และการสร้างบล็อก

- การสร้าง E - mail เป็นของตัวเองโดยสมัครที่ G mail

- เทคนิคและวิธีการตกแต่งบล็อก

- ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- มีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เรียนรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

- นำความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตจริง


zwani.com myspace graphic comments
Thank You Graphic Comments

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับ

- หลักไวยากรณ์
- ฝึกฝนทักษะการฟัง

- ฝึกฝนการอ่าน
- ฝึกฝนทักษะการเขียน
- ฝึกฝนทักษะการแปล
- การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ

- ทบทวนความรู้เก่าๆและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติม
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

zwani.com myspace graphic comments
Myspace Friends Comments & Graphics


3. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับ

- การเขียนคำที่ถูกต้อง
- ฝึกทักษะการย่อความ
- ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
- ฝึกทักษะการเขียน

- สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้
- มีความสนใจในวรรณกรรมมากขึ้น
- มีความเข้าใจในเรื่องของบทร้อยกรอง
- เข้าใจหลักภาษา
- ทบทวนสุภาษิต
- นำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
zwani.com myspace graphic comments
Myspace Weekend Graphics