วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับ

- การเขียนคำที่ถูกต้อง
- ฝึกทักษะการย่อความ
- ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
- ฝึกทักษะการเขียน

- สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้
- มีความสนใจในวรรณกรรมมากขึ้น
- มีความเข้าใจในเรื่องของบทร้อยกรอง
- เข้าใจหลักภาษา
- ทบทวนสุภาษิต
- นำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
zwani.com myspace graphic comments
Myspace Weekend Graphics


ไม่มีความคิดเห็น: