วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับ

- หลักไวยากรณ์
- ฝึกฝนทักษะการฟัง

- ฝึกฝนการอ่าน
- ฝึกฝนทักษะการเขียน
- ฝึกฝนทักษะการแปล
- การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ

- ทบทวนความรู้เก่าๆและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติม
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

zwani.com myspace graphic comments
Myspace Friends Comments & Graphics


ไม่มีความคิดเห็น: